គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យូដាស 1:19 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ពួក​នោះ​ជា​អ្នក​ដែល​បង្កើត​បក្ស‌ពួក គឺ​ជា​មនុស្ស​ដែល​នៅ​ដោយ​វិស័យ​សាច់​ឈាម ដែល​គ្មាន​ព្រះ‌វិញ្ញាណ​ទេ

សូមអានជំពូកពេញលេញ យូដាស 1

មើលយូដាស 1:19នៅក្នុងបរិបទ