គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យូដាស 1:13 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

គេ​ជា​រលក​សមុទ្រ​យ៉ាង​សំបើម ដែល​បែក​ពពុះ​ចេញ ជា​សេចក្ដី​អាម៉ាស់​ខ្មាស​របស់​គេ ក៏​ជា​ផ្កាយ​មិន​ទៀង ដែល​សេចក្ដី​ងងឹត​សូន្យ​ឈឹង​អស់​កល្ប‌ជានិច្ច បាន​បំរុង​ទុក​ឲ្យ​គេ

សូមអានជំពូកពេញលេញ យូដាស 1

មើលយូដាស 1:13នៅក្នុងបរិបទ