គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាថាយ 8:5 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

កាល​ព្រះ‌យេស៊ូវ ទ្រង់​បាន​យាង​ចូល​ទៅ​ក្រុង​កាពើ‌ណិម​ហើយ នោះ​មេ​ទ័ព​ម្នាក់​មក​ឯ​ទ្រង់​ទូល​អង្វរ​ថា

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាថាយ 8

មើលម៉ាថាយ 8:5នៅក្នុងបរិបទ