គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាថាយ 7:3 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​អ្នក​មើល​ឃើញ​កំទេច ដែល​នៅ​ក្នុង​ភ្នែក​របស់​បង​ប្អូន​អ្នក តែ​មិន​ឃើញ​ធ្នឹម ដែល​នៅ​ក្នុង​ភ្នែក​របស់​ខ្លួន​សោះ​ដូច្នេះ

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាថាយ 7

មើលម៉ាថាយ 7:3នៅក្នុងបរិបទ