គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាថាយ 19:30 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

តែ​នឹង​មាន​មនុស្ស​មុន ទៅ​ជា​ក្រោយ​ជា​ច្រើន ហើយ​នឹង​មាន​មនុស្ស​ក្រោយ ទៅ​ជា​មុន​វិញ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាថាយ 19

មើលម៉ាថាយ 19:30នៅក្នុងបរិបទ