គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាថាយ 15:20 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

សេចក្ដី​ទាំង​នោះ​ទើប​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​ស្មោក‌គ្រោក​មែន តែ​ដែល​បរិភោគ​ឥត​លាង​ដៃ នោះ​មិន​មែន​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្មោក‌គ្រោក​ទេ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាថាយ 15

មើលម៉ាថាយ 15:20នៅក្នុងបរិបទ