គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាកុស 16:19 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ដូច្នេះ ក្រោយ​ដែល​ព្រះ‌អម្ចាស់​បាន​មាន​ព្រះ‌បន្ទូល​នឹង​គេ​រួច​ហើយ នោះ​ព្រះ‌វរ‌បិតា​បាន​ទទួល​ទ្រង់​ឡើង​ទៅ​ស្ថាន‌សួគ៌​វិញ ឲ្យ​គង់​នៅ​ខាង​ស្តាំ

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាកុស 16

មើលម៉ាកុស 16:19នៅក្នុងបរិបទ