គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាកុស 16:17 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ទី​សំគាល់​ទាំង​នេះ​នឹង​ជាប់​តាម​អស់​អ្នក​ដែល​ជឿ គឺ​ថា គេ​នឹង​ដេញ​អារក្ស​ដោយ​នូវ​ឈ្មោះ​ខ្ញុំ ហើយ​នឹង​ចេះ​និយាយ​ភាសា​ថ្មី

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាកុស 16

មើលម៉ាកុស 16:17នៅក្នុងបរិបទ