គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ភីលេម៉ូន 1:15 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ដ្បិត​ប្រហែល​ជា​ដោយ​ហេតុ​នោះ បាន​ជា​គាត់​ឃ្លាត​ចេញ​ពី​អ្នក​ទៅ​ជា​យូរ​បន្តិច ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​បាន​គាត់​វិញ ឲ្យ​នៅ​ជាប់​ជា​ដរាប​ទៅ

សូមអានជំពូកពេញលេញ ភីលេម៉ូន 1

មើលភីលេម៉ូន 1:15នៅក្នុងបរិបទ