គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ភីលីព 1:4 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ខ្ញុំ​ក៏​ទូល​អង្វរ​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា ដោយ​អំណរ​នៅ​គ្រប់​វេលា​ដែល​ខ្ញុំ​អធិស្ឋាន​ជានិច្ច

សូមអានជំពូកពេញលេញ ភីលីព 1

មើលភីលីព 1:4នៅក្នុងបរិបទ