គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ទីតុស 2:4 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ដើម្បី​នឹង​បង្ហាត់​ដល់​ពួក​ស្ត្រី​ក្មេងៗ ឲ្យ​គេ​ស្រឡាញ់​ប្ដី និង​កូន​ខ្លួន

សូមអានជំពូកពេញលេញ ទីតុស 2

មើលទីតុស 2:4នៅក្នុងបរិបទ