គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ទីតុស 2:12 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ទាំង​បង្ហាត់​បង្រៀន​យើង​រាល់​គ្នា ឲ្យ​លះ​ចោល​សេចក្តី​ទមិល​ល្មើស និង​សេចក្តី​ប៉ង‌ប្រាថ្នា​ក្នុង​លោក​នេះ ហើយ​ឲ្យ​រស់​នៅ​ក្នុង​សម័យ​នេះ ដោយ​សេចក្តី​ធ្ងន់‌ធ្ងរ សេចក្តី​សុចរិត ហើយ​ដោយ​គោរព​ប្រតិ‌បត្តិ​ដល់​ព្រះ​វិញ

សូមអានជំពូកពេញលេញ ទីតុស 2

មើលទីតុស 2:12នៅក្នុងបរិបទ