គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ទីតុស 2:1 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ចូរ​ឲ្យ​អ្នក​និយាយ​តែ​សេចក្តី​ណា ដែល​សំណំ​នឹង​សេចក្តី​បង្រៀន​ដ៏​ត្រឹម​ត្រូវ

សូមអានជំពូកពេញលេញ ទីតុស 2

មើលទីតុស 2:1នៅក្នុងបរិបទ