គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កូឡូស 4:14 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

លោក​លូកា ជា​គ្រូ‌ពេទ្យ​ស្ងួនភ្ងា និង​អ្នក​ដេម៉ាស ក៏​ជំរាប​សួរ​មក​អ្នក​រាល់​គ្នា​ដែរ

សូមអានជំពូកពេញលេញ កូឡូស 4

មើលកូឡូស 4:14នៅក្នុងបរិបទ