គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កូឡូស 3:2 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ចូរ​ផ្ចង់​ចិត្ត​ទៅ​ឯ​សេចក្តី​ទាំង​អស់​ដែល​នៅ​ខាង​លើ កុំ​ឲ្យ​ផ្ចង់​ទៅ​ឯ​សេចក្តី​ទាំង​ប៉ុន្មាន ដែល​នៅ​ផែនដី​ឡើយ

សូមអានជំពូកពេញលេញ កូឡូស 3

មើលកូឡូស 3:2នៅក្នុងបរិបទ