គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កូឡូស 1:1 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

សំបុត្រ​ប៉ុល​ខ្ញុំ ជា​សាវក​នៃ​ព្រះ‌យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ ដោយ​នូវ​ព្រះ‌ហឫ‌ទ័យ​ព្រះ

សូមអានជំពូកពេញលេញ កូឡូស 1

មើលកូឡូស 1:1នៅក្នុងបរិបទ