គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កិច្ចការ 6:10 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

តែ​គេ​ពុំ​អាច​ដើម្បី​ទប់​ទល់​នឹង​ប្រាជ្ញា ហើយ​នឹង​ព្រះ‌វិញ្ញាណ ដែល​គាត់​អាង​នឹង​និយាយ​នោះ​បាន​ទេ

សូមអានជំពូកពេញលេញ កិច្ចការ 6

មើលកិច្ចការ 6:10នៅក្នុងបរិបទ