គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កិច្ចការ 23:5 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ប៉ុល​ឆ្លើយ​ថា បង​ប្អូន​អើយ ខ្ញុំ​មិន​បាន​ដឹង​ថា លោក​ជា​សំដេច​សង្ឃ​ទេ ដ្បិត​មាន​សេចក្ដី​ចែង​ទុក​មក​ថា «មិន​ត្រូវ​និយាយ​អាក្រក់ ពី​ចៅ‌ហ្វាយ​របស់​សាសន៍​ឯង​ឡើយ»

សូមអានជំពូកពេញលេញ កិច្ចការ 23

មើលកិច្ចការ 23:5នៅក្នុងបរិបទ