គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កិច្ចការ 20:33 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ខ្ញុំ​មិន​ដែល​លោភ​ចង់​បាន​ប្រាក់ មាស ឬ​សំលៀក‌បំពាក់​របស់​អ្នក​ណា​ឡើយ

សូមអានជំពូកពេញលេញ កិច្ចការ 20

មើលកិច្ចការ 20:33នៅក្នុងបរិបទ