គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កិច្ចការ 15:4 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

លុះ​ដល់​ក្រុង​យេរូ‌សាឡិម​ហើយ នោះ​ពួក​ជំនុំ ពួក​សាវក និង​ពួក​ចាស់‌ទុំ​ក៏​រាក់​ទាក់​ទទួល​គេ រួច​គេ​ថ្លែង​ប្រាប់​ពី​គ្រប់​ការ​ទាំង​អស់ ដែល​ព្រះ​បាន​ធ្វើ​ដោយ‌សារ​ខ្លួន

សូមអានជំពូកពេញលេញ កិច្ចការ 15

មើលកិច្ចការ 15:4នៅក្នុងបរិបទ