គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កិច្ចការ 11:25 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

នោះ​បា‌ណា‌បាស​ក៏​ទៅ​ឯ​ក្រុង​តើ‌សុស ដើម្បី​នឹង​រក​សុល

សូមអានជំពូកពេញលេញ កិច្ចការ 11

មើលកិច្ចការ 11:25នៅក្នុងបរិបទ