គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កាឡាទី 3:23 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

តែ​កាល​មុន​ដែល​មាន​សេចក្តី​ជំនឿ​ចូល​មក នោះ​យើង​រាល់​គ្នា​ត្រូវ​បង្ខាំង​នៅ​ក្រោម​ក្រឹត្យ‌វិន័យ គឺ​ត្រូវ​ឃុំ​ទុក សំរាប់​សេចក្តី​ជំនឿ ដែល​ត្រូវ​លេច​មក

សូមអានជំពូកពេញលេញ កាឡាទី 3

មើលកាឡាទី 3:23នៅក្នុងបរិបទ