គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កាឡាទី 2:19 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ពី​ព្រោះ​ខ្ញុំ​បាន​ស្លាប់​ខាង​ឯ​ក្រឹត្យ‌វិន័យ ដោយ‌សារ​ក្រឹត្យ‌វិន័យនោះ​ឯង ដើម្បី​ឲ្យ​ខ្ញុំ​បាន​រស់​ខាង​ឯ​ព្រះ​វិញ

សូមអានជំពូកពេញលេញ កាឡាទី 2

មើលកាឡាទី 2:19នៅក្នុងបរិបទ