គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កាឡាទី 1:23 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

គេ​គ្រាន់​តែ​ឮ​ថា អ្នក​ដែល​ធ្វើ​ទុក​គេ​កាល​ពី​ដើម ឥឡូវ​នេះ កំពុង​ផ្សាយ​ដំណឹង​ពី​សេចក្តី​ជំនឿ ដែល​ខ្លួន​បាន​បំផ្លាញ​ពី​ដើម​នោះ​វិញ

សូមអានជំពូកពេញលេញ កាឡាទី 1

មើលកាឡាទី 1:23នៅក្នុងបរិបទ