គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ សាំយូអែល 19:12 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

អ្នក​រាល់​គ្នា​ជា​ពួក​ញាតិ ហើយ​ជា​សាច់​ឈាម​នឹង​យើង​ផង ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​នៅ​យឺត‌យូរ​ជាង​គេ ក្នុង​ការ​អញ្ជើញ​ស្តេច​មក​វិញ​ដូច្នេះ

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ សាំយូអែល 19

មើល២ សាំយូអែល 19:12នៅក្នុងបរិបទ