គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ សាំយូអែល 17:5 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

តែ​អាប់‌សា‌ឡំម​មាន​ព្រះ‌បន្ទូល​ថា ចូរ​ហៅ​ហ៊ូសាយ ជា​ពួក​អើគី​មក ដើម្បី​យើង​បាន​ស្តាប់​សេចក្តី​ដែល​គាត់​ថា​ជា​យ៉ាង​ណា​ដែរ

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ សាំយូអែល 17

មើល២ សាំយូអែល 17:5នៅក្នុងបរិបទ