គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ របាក្សត្រ 2:1 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ឯ​សាឡូ‌ម៉ូន ទ្រង់​ក៏​បង្គាប់​ឲ្យ​ស្អាង​ព្រះ‌វិហារ សំរាប់​ព្រះ‌នាម​ព្រះ‌យេហូវ៉ា និង​ព្រះ‌រាជ‌វាំង​សំរាប់​នគរ​ទ្រង់

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ របាក្សត្រ 2

មើល២ របាក្សត្រ 2:1នៅក្នុងបរិបទ