គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ពង្សាវតារក្សត្រ 22:16 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ព្រះ‌យេហូវ៉ា​ទ្រង់​មាន​ព្រះ‌បន្ទូល​ដូច្នេះ​ថា មើល អញ​នឹង​នាំ​សេចក្តី​អាក្រក់​មក​លើ​ទី​នេះ ហើយ​លើ​បណ្តា‌ជន​ដែល​នៅ​ក្រុង​នេះ​ដែរ គឺ​គ្រប់​ទាំង​សេចក្តី​ក្នុង​គម្ពីរ ដែល​ស្តេច​យូដា​បាន​ទត​នោះ

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ពង្សាវតារក្សត្រ 22

មើល២ ពង្សាវតារក្សត្រ 22:16នៅក្នុងបរិបទ