គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ របាក្សត្រ 7:17 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ឯ​កូន​របស់​អ៊ូឡាម គឺ​បេដាន នេះ​សុទ្ធ​តែ​ជា​កូន​ចៅ​របស់​កាឡាត ដែល​ជា​កូន​ម៉ាគារ ជា​កូន​ម៉ាន៉ាសេ

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ របាក្សត្រ 7

មើល១ របាក្សត្រ 7:17នៅក្នុងបរិបទ