គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ របាក្សត្រ 25:23 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ទី​១៦​ត្រូវ​ហាណានា ដែល​កូន​គាត់ និង​បង​ប្អូន​ទាំង​អស់ មាន​១២​នាក់

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ របាក្សត្រ 25

មើល១ របាក្សត្រ 25:23នៅក្នុងបរិបទ