គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ពង្សាវតារក្សត្រ 12:8 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ប៉ុន្តែ​ទ្រង់​មិន​ព្រម​តាម​គំនិត​នៃ​ពួក​ចាស់ៗ​ទាំង​នោះ​ទេ គឺ​ទ្រង់​ទៅ​ប្រឹក្សា​នឹង​ពួក​មនុស្ស​ស្រករ​នឹង​ទ្រង់ ជា​ពួក​ជំនិត​ទ្រង់​វិញ

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ពង្សាវតារក្សត្រ 12

មើល១ ពង្សាវតារក្សត្រ 12:8នៅក្នុងបរិបទ