គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អែសរ៉ា 7:12 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

អើថា‌ស៊ើក‌សេស ជា​ស្តេច​លើ​អស់​ទាំង​ស្តេច ប្រទាន​ដល់​អែសរ៉ា​ដ៏​ជា​សង្ឃ ជា​ស្មៀន​ចម្លង​ក្រឹត្យ‌វិន័យ​របស់​ព្រះ​នៃ​ស្ថាន‌សួគ៌៘

សូមអានជំពូកពេញលេញ អែសរ៉ា 7

មើលអែសរ៉ា 7:12នៅក្នុងបរិបទ