គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អែសរ៉ា 4:7 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

រួច​មក នៅ​ក្នុង​រាជ្យ​អើថា‌ស៊ើក‌សេស នោះ​ប៊ីសឡាំ មីត្រា‌ដាត ថាបេល និង​គូ‌កន​របស់​គេ ក៏​ធ្វើ​សំបុត្រ​ផ្ញើ​ទៅ​អើថា‌ស៊ើក‌សេស ជា​ស្តេច​ពើស៊ី មាន​សេចក្តី​កត់​ទុក​ជា​អក្សរ​តាម​ភាសា​អារ៉ាម

សូមអានជំពូកពេញលេញ អែសរ៉ា 4

មើលអែសរ៉ា 4:7នៅក្នុងបរិបទ