គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អែសរ៉ា 1:9 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ឯ​ចំនួន​នៃ​របស់​ទាំង​នោះ គឺ​ជា​ថាស​មាស​៣០ ថាស​ប្រាក់​១​ពាន់ កាំបិត​២៩

សូមអានជំពូកពេញលេញ អែសរ៉ា 1

មើលអែសរ៉ា 1:9នៅក្នុងបរិបទ