គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេសេគាល 40:43 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ហើយ​មាន​ទំពក់​ប្រវែង​១​ទះ​ភ្ជាប់​នឹង​ជញ្ជាំង​ជុំវិញ ឯ​សាច់​នៃ​ដង្វាយ​ក៏​នៅ​លើ​តុ​ទាំង​នោះ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេសេគាល 40

មើលអេសេគាល 40:43នៅក្នុងបរិបទ