គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេម៉ុស 6:4 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ក៏​ដេក​លើ​គ្រែ​ភ្លុក ហើយ​មិន​ពត់​ខ្លួន​នៅ​លើ​ដំណេក ព្រម​ទាំង​ស៊ី​កូន​ចៀម​ពី​ហ្វូង​សត្វ និង​កូន​គោ​ដែល​បង្ខាំង​ទុក

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេម៉ុស 6

មើលអេម៉ុស 6:4នៅក្នុងបរិបទ