គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហាកាយ 1:5 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ឥឡូវ ព្រះ‌យេហូវ៉ា​នៃ​ពួក​ពល‌បរិវារ ទ្រង់​មាន​ព្រះ‌បន្ទូល​ថា ចូរ​ឯង​រាល់​គ្នា​ពិចារណា​ផ្លូវ​ប្រព្រឹត្ត​របស់​ខ្លួន​ចុះ

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហាកាយ 1

មើលហាកាយ 1:5នៅក្នុងបរិបទ