គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

សេផានា 1:2 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ព្រះ‌យេហូវ៉ា​ទ្រង់​មាន​ព្រះ‌បន្ទូល​ថា អញ​នឹង​រំលីង​របស់​ទាំង​អស់​ឲ្យ​បាត់​ពី​លើ​ផែនដី​ទៅ

សូមអានជំពូកពេញលេញ សេផានា 1

មើលសេផានា 1:2នៅក្នុងបរិបទ