គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

សុភាសិត 4:27 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

កុំ​ឲ្យ​ងាក​បែរ​ទៅ​ខាង​ស្តាំ ឬ​ខាង​ឆ្វេង​ឡើយ ត្រូវ​ឲ្យ​ជើង​ឯង​ចៀស​ចេញ​ពី​សេចក្តី​អាក្រក់​វិញ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ សុភាសិត 4

មើលសុភាសិត 4:27នៅក្នុងបរិបទ