គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

សុភាសិត 22:12 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ព្រះ‌នេត្រ​នៃ​ព្រះ‌យេហូវ៉ា​រក្សា​ទុក​នូវ​ដំរិះ តែ​ទ្រង់​បំផ្លាញ​ពាក្យ​សំដី​របស់​មនុស្ស​ក្បត់​វិញ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ សុភាសិត 22

មើលសុភាសិត 22:12នៅក្នុងបរិបទ