គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

សុភាសិត 2:1 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

កូន​អើយ បើ​ឯង​នឹង​ទទួល​ពាក្យ​អញ ហើយ​នឹង​ប្រមូល​ពាក្យ​បណ្តាំ​របស់​អញ ទុក​នៅ​ជាប់​នឹង​ឯង

សូមអានជំពូកពេញលេញ សុភាសិត 2

មើលសុភាសិត 2:1នៅក្នុងបរិបទ