គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

សាស្តា 4:9 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

មាន​គ្នា​២​នាក់ នោះ​វិសេស​ជាង​នៅ​តែ​ឯង ពី​ព្រោះ​គេ​មាន​រង្វាន់​យ៉ាង​ល្អ​កើត​ពី​ការ​នឿយ​ហត់​របស់​ខ្លួន

សូមអានជំពូកពេញលេញ សាស្តា 4

មើលសាស្តា 4:9នៅក្នុងបរិបទ