គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

សាស្តា 12:14 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ពី​ព្រោះ​ព្រះ​ទ្រង់​នឹង​នាំ​គ្រប់​ការ​ទាំង​អស់​មក​ដើម្បី​ជំនុំ‌ជំរះ ព្រម​ទាំង​អ្វីៗ​ដែល​លាក់​កំបាំង​ផង ទោះ​ល្អ ឬ​អាក្រក់​ក្តី។:៚

សូមអានជំពូកពេញលេញ សាស្តា 12

មើលសាស្តា 12:14នៅក្នុងបរិបទ