គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

សាការី 4:11 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

នោះ​ខ្ញុំ​ក៏​សួរ​ទេវតា​ថា ដើម​អូលីវ​ទាំង​២ ដែល​នៅ​ខាង​ស្តាំ ហើយ​ខាង​ឆ្វេង​នៃ​ជើង​ចង្កៀង នោះ​តើ​ជា​អ្វី

សូមអានជំពូកពេញលេញ សាការី 4

មើលសាការី 4:11នៅក្នុងបរិបទ