គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លោកុប្បត្តិ 49:8 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

យូដា​អើយ ពួក​បង​ប្អូន​ឯង​នឹង​សរសើរ​ឯង ដៃ​ឯង​នឹង​ចាប់​កញ្ចឹង‌ក​នៃ​ពួក​ខ្មាំង​សត្រូវ​ឯង ពួក​កូន​ឪពុក​ឯង​នឹង​ឱន​គោរព​ដល់​ឯង

សូមអានជំពូកពេញលេញ លោកុប្បត្តិ 49

មើលលោកុប្បត្តិ 49:8នៅក្នុងបរិបទ