គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លោកុប្បត្តិ 41:7 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ឯ​គួរ​ស្រូវ​តូចៗ​ក៏​លេប​គួរ​ស្រូវ​ធំ​ថ្លោស​ល្អ​ទាំង​៧​នោះ​ទៅ រួច​ផារ៉ោន​ទ្រង់​តើន​ឡើង ហើយ​មើល នោះ​ជា​សុបិន​ទេ

សូមអានជំពូកពេញលេញ លោកុប្បត្តិ 41

មើលលោកុប្បត្តិ 41:7នៅក្នុងបរិបទ