គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លោកុប្បត្តិ 20:14 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

នោះ​អ័ប៊ី‌ម៉្មា‌ឡិច​ក៏​យក​ហ្វូង​ចៀម​ហ្វូង​គោ និង​បាវ​ប្រុស​បាវ​ស្រី ប្រទាន​ដល់​អ័ប្រា‌ហាំ ព្រម​ទាំង​ប្រគល់​សារ៉ា ជា​ប្រពន្ធ ទៅ​វិញ​ផង

សូមអានជំពូកពេញលេញ លោកុប្បត្តិ 20

មើលលោកុប្បត្តិ 20:14នៅក្នុងបរិបទ