គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លោកុប្បត្តិ 11:12 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

អើប៉ាក់‌សាឌ​អាយុ​បាន​៣៥​ឆ្នាំ នោះ​គាត់​បង្កើត​បាន​សេឡា

សូមអានជំពូកពេញលេញ លោកុប្បត្តិ 11

មើលលោកុប្បត្តិ 11:12នៅក្នុងបរិបទ