គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លេវីវិន័យ 9:17 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ហើយ​លោក​ក៏​ថ្វាយ​ដង្វាយ​ម្សៅ​ដែរ លោក​យក​១​ក្តាប់​ទៅ​ដុត​លើ​អាសនា ជា​ក្តាប់​ផ្សេង​ពី​ដង្វាយ​ដុត​ពេល​ព្រឹក

សូមអានជំពូកពេញលេញ លេវីវិន័យ 9

មើលលេវីវិន័យ 9:17នៅក្នុងបរិបទ