គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លេវីវិន័យ 17:2 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ឲ្យ​ប្រាប់​ដល់​អើរ៉ុន និង​ពួក​កូន​លោក ហើយ​នឹង​ពួក​កូន​ចៅ​អ៊ីស្រា‌អែល​ទាំង​អស់​ថា ព្រះ‌យេហូវ៉ា​ទ្រង់​បាន​បង្គាប់​មក​ដូច្នេះ

សូមអានជំពូកពេញលេញ លេវីវិន័យ 17

មើលលេវីវិន័យ 17:2នៅក្នុងបរិបទ